Cheesy The Goat

去咗山頂公園野餐,帶埋 @cheesy_the_goat 嘅new york cheesecake🤍

朋友生日快樂!香港人而家想要揾個途徑同朋友慶祝生日都好難,唯有分開兩個兩個去野餐喇😌 今次慶祝朋友1月2號嘅生日,去咗山頂公園野餐,帶埋 @cheesy_the_goat 嘅new york cheesecake🤍

雖然我哋行咗好耐先去到野餐地點,蛋糕都可以keep住咁靚,淨係得面頭溶咗啲🥰 不過正常黎講要一個鐘內返返入雪櫃比較好咖🤭

朋友都好鍾意食呢個蛋糕,芝士味好香濃但又唔會漏🤍 蛋糕體實淨得黎食落又夠creamy🧀 店主仲送咗一盒茶包可以解膩添🌿

#YFT網店 #YFT甜品

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.

Copyright 2023 Cheesy The Goat Limited – All Rights Reserved – Terms and Conditions